Autumn colour around the skeleton frame of the Glasshouse in the Botanical Garde